REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Mmhygienic.pl 

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mmhygienic.pl . Regulamin określa w szczególności: zasady rejestracji konta, zasady składania zamówień i ich realizacji, oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.mmhygienic.pl udostępniany jest także nieodpłatnie Kupującemu przed zawarciem umowy w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mmhygienic.pl prowadzony jest przez MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Dane teleadresowe Sprzedającego umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym:

 1. adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
 2. numer telefonu: +48 89 52 55 999
 3. adres poczty elektronicznej:  kontkat@mazurskamanufaktura.pl
 4. formularz kontaktowy na stronie internetowej www.mmhygienic.pl

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.mmhygienic.pl , niezbędne są:

 1. komputer PC;
 2. szerokopasmowe łącze internetowe;
 3. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
 4. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
 6. aktywne konto e-mail.

4. Podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.mmhygienic.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 REJESTRACJA:

1. Do złożenia zamówienia w www.mmhygienic.pl konieczna jest jednorazowa rejestracja i założenie konta. Kolejne zamówienia składane są przez założone uprzednio konto.

2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzenia / NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3. Hasło do konta ma charakter poufny i Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.

4. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w formularzu rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Kupujący.

5. Kupujący który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w sklepie.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.mmhygienic.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Zakładając konto, a następnie składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Zamówienia w sklepie internetowym www.mmhygienic.pl dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie sklepu.

4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania (zweryfikowania) prawidłowych danych osobowych.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez jego opłacenie, umowa uważana jest za zawartą.

7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty, a także złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, czy przez osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Składanie zamówień w sklepie możliwe jest całodobowo przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Sprzedającego szczegółowo określonych na stronie sklepu. O wszelkich zmianach Sprzedający informuje na stronie sklepu.

2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie sklepu.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający (po uprzedniej zgodzie Kupującego) może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą (lub niższą) cenę. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru lub w przypadku niewyrażenia zgody na świadczenie zastępcze, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, a zamówienie lub jego odpowiednia część zostanie anulowane.

4. Każde zamówienie będzie realizowane tylko pod warunkiem opłacenia przez Kupującego 100% wartości zakupu oraz kosztów transportu.

5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty przez Kupującego całkowitej ceny sprzedaży towaru. Momentem uregulowania płatności jest moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

7. Sprzedający dostarcza towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli otrzymał od Kupującego dane niezbędne do jej wystawienia i jeżeli Kupujący zażądał wystawienia faktury VAT.

§5 INFORMACJE O PRODUKTACH I CENY:

1. Informacje o towarach dostępne na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny towarów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

3. Ceny towarów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy.

4. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania
zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

5. Ceną towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej towar w momencie
składania przez Kupującego zamówienia. Cena towaru (oraz łączna cena za zamówione towary) i
koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Kupującemu w
wiadomości e-mail.

§6 REKLAMACJE:

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi towaru, zaistniałe na skutek ich
transportu będą rozpatrywane na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego
podpisanego przez Kupującego oraz dostawcę przesyłki.

3. Reklamacje dla wad niewidocznych w momencie odbioru towaru lub wad ukrytych czy
wynikłych w trakcie użytkowania, będą rozpatrywane według warunków określonych przez
producenta.

4. Datą złożenia reklamacji jest data wpływu oświadczenia reklamacyjnego do Sprzedającego.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, jak również
nazwę produktu oraz uzasadnienie reklamacji, w tym także precyzyjny i dokładny opis
niezgodności zakupionego produktu z umową.

6. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową (wadę fizyczną), jak też wadę prawną. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego (nie później niż w terminie 3 dni od powstania wady).

7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Sprzedający odpowiada za wady, jeżeli zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od
dnia wydania rzeczy Kupującemu.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres
Kupującego.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. w Bydgoszczy, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179.

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji przedmiotu umowy.

3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej.

4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu umowy.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Mazurska Manufaktura S.A.

ul. Mickiewicza 5

12-100 Szczytno

Tel. +48 89 52 55 999

Email – kontakt@mazurskamanufaktura.pl 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z zamówienia lub gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób, jaki został użyty do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

2.Każdy Klient będący jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia. 

Aby skorzystać z tego prawa, Klient jest zobowiązany wysłać na adres  Mazurska Manufaktura S.A. ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno, oświadczenie o odstąpieniu o od umowy. 

Odpowiedź na złożone przez Klienta odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, wysyłana jest przez Sprzedawcę na adres e-mail przypisany do numeru zamówienia Klienta. Sprzedawca w odpowiedzi poinformuje Klienta o przyjęciu zwrotu, jego rozliczeniu, a w przypadku, gdy zwrot zostanie rozpatrzony negatywnie, Sprzedawca podejmie indywidualny kontakt z Klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy

3.Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi otrzymane płatności, tj. cenę produktów. 

4.Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta, tj. ceny produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu łącznego kosztu zamówienia do chwili otrzymania produktów dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności, co nastąpi wcześniej.

5.Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym.  Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru, stanowiące następstwo odstąpienia od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.

6.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;